Általános Javítási Feltételek

Az Advanced Network Technologies Kft. (a továbbiakban: ANT Kft.) az alábbi feltételek szerint végez a Megrendelő eseti megrendelése alapján karbantartási és javítási szolgáltatásokat szerződéses partnerei (a továbbiakban: Megrendelő) számára. Ellenkező tartalmú írásbeli kikötés hiányában a jelen Általános Javítási Feltételek a Megrendelő és az ANT Kft. között létrejött minden szervizmunka megrendelés részét képezi. 

1. Ajánlat, megrendelés
A szolgáltatás teljesítése történhet a Megrendelő telephelyén, vagy az ANT Kft. szervizében. A szolgáltatás megrendelése az ANT Kft. által felvett Szervizmunka megrendelő lap (továbbiakban Munkalap) aláírásával jön létre.

2. Árak és díjak
A karbantartási és javítási szolgáltatások díja az ANT Kft. eseti javító, karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó, mindenkori hatályos árlistája alapján kerül megállapításra. A szolgáltatási díj tartalmazza a munkadíjat, az anyagköltséget, a felkészülés és - helyszíni javítás esetén - a kiszállás díját. Aszolgáltatási díj nem tartalmazza a kellékanyagok (toner, tintapatron stb.) cseréjét, felújítását. A szolgáltatási díj megfizetésére a Megrendelő köteles. A szolgáltatási díj az ÁFA összegét nem tartalmazza. A kiszerelt alkatrészeket nem őrizzük meg és nem tároljuk, ezért a Megrendelő az alkatrészekre vonatkozó igényét a Munkalap felvételekor köteles bejelenteni, a felvevő pedig rögzíteni.

3. Fizetési feltételek
A számla kiegyenlítésére a számlán megjelölt fizetési módon kerül sor. Amennyiben a Megrendelő az ellenértéket átutalással egyenlíti ki, úgy a felek a fizetést az ellenérték átutalása után az ANT Kft. bankszámláján való jóváírásával tekintik teljesítettnek.

Fizetési késedelem esetén az ANT Kft. a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot számíthat fel, napi bontásban.

4. Átadás - átvétel
Az ANT Kft. szervizében történő javítás esetén az eszköznek a szervizbe történő beszállítása és a szolgáltatás teljesítése után annak elszállítása a Megrendelőt terheli. Az ANT Kft. értesíti a Megrendelőt a szolgáltatás teljesítéséről, ill. hogy a javított terméket a szervizből elviheti.

Az áru kizárólag az átvételkor készült munkalap ellenében vehető át.

A javítás elkészültétől számított tizenöt naptári napot meghaladó átvétel esetén az ANT Kft. naponta nettó 800,-Ft tárolási költséget érvényesíthet. Hatvan napot meghaladó átvételi késedelem esetén a javított eszközt az ANT Kft. nem köteles tárolni. Megrendelő a javítási költségről szóló számlát ebben az esetben is köteles megfizetni.

A Megrendelő az átadás-átvételt követően nem jogosult az átvett áru tekintetében minőségi illetőleg mennyiségi kifogással élni. A felek az átadás-átvételt követően, amennyiben a Megrendelő nem élt kifogással, a számlán szereplő tételeket tekintik hiánytalanul átadottnak.

5. Helyszín előkészítése, üzembe helyezés
Amennyiben az ANT Kft. az egyedi szerződésben üzembe helyezést vállal, a Megrendelő köteles a helyszínt az ANT Kft. útmutatásai szerint előkészíteni. Az ANT Kft. által nyújtott szolgáltatásokat, azok feltételeit a Megrendelővel kötött külön szerződések szabályozzák.

6. Jótállás
Az ANT Kft. az általa felhasznált és beépített alkatrészek gyártási vagy anyaghibáira az alkatrész beépítésétől számított 30 napos jótállást vállal. A jótállás nem terjed ki a Megrendelő által jogosulatlanul elvégzett karbantartási munkákból eredő hibákra, a Megrendelő által biztosított szoftverre, illesztő egységekre és alkatrészekre, engedély nélküli módosításra vagy helytelen használatra, a termék működtetésére a megadott környezeti specifikációkon kívül eső tartományban, illetve a Megrendelő által nem megfelelő módon végzett helyszín előkészítési és karbantartási műveletekre.

A Megrendelő köteles az ANT Kft.-t haladéktalanul írásban (levél, távirat, fax) értesíteni, ha a javítás, karbantartás során beépített alkatrész hibáját észleli a jótállás időtartama alatt.

A Megrendelő jótálláson, szavatosságon alapuló igényét csak a javító, karbantartó szolgáltatásra vonatkozó, ANT Kft. által kiállított számla alapján érvényesítheti.

7. Védelem harmadik személy igényeivel szemben
Amennyiben bizonyítást nyer, hogy a Megrendelőt harmadik személy az ANT Kft. mulasztásából, vagy jogsértéséből kifolyólag bármilyen, a szállított terméken, vagy szoftveren fennálló joga használatában gátolja, az ANT Kft. saját költségén megveszi a további használat jogát, vagy kicseréléssel, módosítással biztosítja a jogsértés elhárítását, és szükség esetén a Megrendelővel együtt, vagy a Megrendelő nevében részt vesz a bíróság, vagy más hatóság, szerv, illetve szervezet előtt indított eljárásban. Valamennyi esetben az ANT Kft. mentesíti a Megrendelőt a jogsértés következtében előállott hátrányos helyzet alól.

E jogvédelem feltétele, hogy a Megrendelő az ANT Kft.-t haladéktalanul értesítse az előállott helyzetről, megadjon minden szükséges információt és az ANT Kft. által kért segítséget, valamint felhatalmazza az ANT Kft.-t a tárgyalások esetleges vezetésére, illetve a bíróságok, más hatóságok, szerv, vagy szervezet előtti képviseletre. Ezekben az esetekben a Megrendelő csak az ANT Kft.hozzájárulásával tehet nyilatkozatot.

8. Felelősségkorlátozás
A javításra átvett eszközön tárolt számítástechnikai adatok, programok, beállítások, valamint a szabadalmi vagy szellemi alkotások jogvédelme alatt álló információk, megoldások megőrzése, mentése a Megrendelő kizárólagos feladata. Az ANT Kft. a javító/karbantartó szolgáltatások keretében adatmentési tevékenységet nem végez, és nem vállal felelősséget a felhasználói beállítások módosulásáért, megszűnéséért. Az ANT Kft. nem felel adatvesztéssel vagy adatsérüléssel okozott károkért, ill. közvetett és következményi károkért, elmaradt haszonért, akkor sem, ha ezek az elvégzett javításra, karbantartásra visszavezethető okból következtek be.

A Megrendelő bármely szolgáltatás megrendelésével elismeri, hogy az Általános Javítási Feltételek rendelkezéseit ismeri, azokat tudomásul veszi és betartja.

Az itt, illetve egyéb, a két fél között kötött szerződésben nem szabályozott kérdésekben mindkét fél a Polgári Törvénykönyv vonatkozó paragrafusait tekinti irányadónak.

A jelen Általános Javítási Feltételekben rögzített felelősségkorlátozó kikötéseket a Megrendelő az ANT Kft. által nyújtott szolgáltatások értékére és az információs technológia ágazatban alkalmazott szokásos feltételekre tekintettel elfogadja.

Tartalomátvétel

©2023 ANT Kft. | Minden jog fenntartva | Utolsó módosítás: 2022