Általános Szerződési Feltételek

Az Advanced Network Technologies Kft. (a továbbiakban: ANT Kft.) az alábbi feltételekkel értékesít termékeket, engedélyez szoftverhasználatot szerződéses partnerei (a továbbiakban: Megrendelő) számára. Ellenkező tartalmú írásbeli kikötés hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek a Megrendelő és az ANT Kft. között létrejött minden szerződés elválaszthatatlan részét képezi, függetlenül a szerződés típusától.

1. Ajánlat, megrendelés
Az ANT Kft. ajánlata a keltezéstől számított 15 napig érvényes. A feltétel alóli kivételt az ajánlaton külön feltüntetjük. Bruttó 300 ezer Ft-ot meghaladó megrendelést az ANT Kft. csak írásban fogad el. Amennyiben a megrendelés az ANT Kft. ajánlatában rögzítettektől eltérő, vagy abban nem szereplő kikötést tartalmaz, a szerződés kizárólag az ANT Kft. írásbeli elfogadó nyilatkozatával jön létre. A Megrendelő kérésére az ANT Kft. a megrendelést írásban visszaigazolja.

2. Árak és díjak
Az árak az ANT Kft. által visszaigazolt összegűek. Nem tartalmazzák az Áfa-t, tartalmazzák viszont az esetleges vámot és a vámkezelés költségeit Az ettől eltérő esetekben a változásokat az ajánlatban feltüntetjük.

Az árak, ahol ez nincs külön feltüntetve, forintban értendők. Importált termékek esetén az árakat a CIB Bank érvényes devizaárfolyamai alapján kalkuláljuk. Az ANT Kft. fenntartja magának a jogot, hogy 1%-nál nagyobb árfolyam növekedést, illetve a szállítói, vagy gyártói árváltozásokat megrendelés után is érvényesítse, egészen a teljes vételár kifizetéséig. Az ANT Kft. a részszámlázás jogát fenntartja.

3. Fizetési feltételek
Szállítási, illetve szolgáltatásra irányuló szerződésnél ellenkező megállapodás hiányában a vételár 30%-a a szerződés létrejöttét (rendelés, rendelés elfogadása, vagy a szerződéskötés időpontja) követően, a fennmaradó összeg a teljesítés időpontját követően fizetendő, mindkettő az ANT Kft. által kiállított számla alapján. A Megrendelőhibájából meghiúsult szállítás esetén az ANT Kft. igényt tarthat a vételár 30%-ára. A számla kiegyenlítésére a számlában megjelölt fizetési módon kerül sor.

Amennyiben a Megrendelő az ellenértéket átutalással egyenlíti ki, úgy a felek a fizetést az ellenérték ANT Kft. bankszámláján való jóváírásával tekintik teljesítettnek. Ha a vételár előleg a fenti időpontig az ANT Kft. számláján nem kerül jóváírásra, az ANT Kft. jogosult a szerződéstől elállni, vagy a jóváírásig a teljesítést elhalasztani. Az ANT Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az általános fizetési feltételektől a Megrendelővel történt egyeztetés után eltérjen.

Az ellenérték részletekben történő teljesítésére kizárólag az ANT Kft. külön írásos hozzájárulása alapján kerülhet sor.
Fizetési késedelem esetén az ANT Kft. a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot számíthat fel, napi bontásban. Az ANT Kft. az általa szállított termékek tulajdonjogát mindaddig fenntartja, amíg a Megrendelő a teljes vételárat ki nem egyenlíti. Amennyiben a termék a Megrendelő birtokába került, de a teljes vételár nem lett kifizetve, és ezt az ANT Kft. által meghatározott póthatáridőn belül sem egyenlítette ki, az ANT Kft jogosult a szerződéstől elállni, a terméket birtokba venni, és azt a Megrendelő költségére elszállíttatni. A Megrendelő vállalja, hogy nem akadályozza az ANT Kft-t a fenti intézkedések megtételében.

4. Szállítás
Az ANT Kft. által közölt szállítási időpontok tájékoztató jellegűek, melyek a ANT Kft. beszállítói és alvállalkozói teljesítéseinek, valamint egyéb, előre nem látható körülmények következtében módosulhatnak. Az ANT Kft. felelősségi körén kívül eső okokból a szállítási határidő az ANT Kft. által vállalt szállítási határidőtől eltérhet, a késedelemből eredő károkért az ANT Kft. felelősséget nem vállal. Az ANT Kft. fenntartja a részszállítás jogát.

Amennyiben – külön megállapodás alapján – az ANT Kft. a terméket a Megrendelő által megadott helyre szállítja. Az átvételt követően a termékkel kapcsolatos minden kárveszély a Megrendelőre száll át. A Megrendelő az áru átadás-átvételének időpontjában köteles az átvett áru tekintetében minőségi illetőleg mennyiségi kifogásait megtenni, továbbá az átvett árut összevetni a számlán szereplő tételekkel, és az esetleges eltéréseket az ANT Kft-vel közölni.

A Megrendelő az átadás-átvételt követően nem jogosult az átvett áru tekintetében minőségi illetőleg mennyiségi kifogással élni. A felek az átadás-átvételt követően, amennyiben a Megrendelő nem élt kifogással, a számlán szereplő tételeket tekintik hiánytalanul átadottnak.

5. Helyszín előkészítése, üzembe helyezés
Amennyiben az ANT Kft. az egyedi szerződésben üzembe helyezést vállal, a Megrendelő köteles a helyszínt az ANT Kft. útmutatásai szerint előkészíteni. Az ANT Kft. által nyújtott szolgáltatásokat, azok feltételeit a Megrendelővelkötött külön szerződések szabályozzák.

6. Szervizelés
Az ANT Kft. a Megrendelővel kötött külön szerződésekben vállalja az általa telepített rendszerek magyarországi szervizelését.

7. Jótállás

7.1. Hardverekre vonatkozó jótállás
Az ANT Kft. az általa szállított termékekre vonatkozó jótállási feltételeket a Megrendelővel kötött külön szerződések és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szabályozzák.

7.2. Szoftverekre vonatkozó jótállás
A garancia és a jótállás fogalma szoftverekre nem értelmezhető. A szoftverrel kapcsolatos felhasználói szerződésekben a szoftver tulajdonosa azt vállalja, hogy a szoftvernek a felhasználó részére történő átadástól számított 90 napig az adathordozó (média) rendeltetésszerű használata esetén kivitelezési és anyaghibától mentes, és a programok (szoftver), ha azokat nem módosítják, a szerződéssel együtt átadott dokumentációban leírt funkciók végrehajtására képesek lesznek, feltéve, ha az előírt eszközön és operációs rendszeren használják azokat. A szoftver tulajdonosa nem szavatolja, hogy a programok megfelelnek a felhasználó igényeinek, és a felhasználó által kiválasztott összetételben működni fognak, valamint azt sem, hogy a programok megszakítatlanul fognak működni illetve, hogy a programok valamennyi hibáját kijavítják.

Mindezen szavatossági előírások kizárólagosak és helyettesítenek minden egyéb szavatosságot, legyen az hallgatólagos (jogszabályi), beleértve a kereskedelmi forgalmazhatóságért való és meghatározott célra történő alkalmassági szavatosságot.

8. Szoftver használati engedély
A Megrendelő a szoftvert kizárólag érvényes végfelhasználói szoftver szerződés birtokában és annak feltételei szerint használhatja. A szoftver gyártója a Megrendelőnek nem kizárólagos, valamint át nem ruházható szoftver használati engedélyt biztosít a vonatkozó végfelhasználói szerződés előírásai szerint. A gyártó a szoftverrel kapcsolatban semmilyen további jogot, így különösen tulajdonjogot nem ruház át a Megrendelőre.

A Megrendelő a szoftvert kizárólag a végfelhasználói szoftverszerződésben foglaltak szerint használhatja. Az ettől eltérő használat (különösen: rendszer, helyszín, felhasználók számának változása, stb.) előtt a Megrendelőnek megállapodásra kell jutnia az ANT Kft-vel a szerződés módosítását illetően.

A Megrendelő kizárólag a végfelhasználói szerződés szerint jogosult a szoftver másolására, vagy módosítására. A Megrendelő nem jogosult a szoftvert lefordítani, vagy azt származékos szoftver-termék előállítására felhasználni.
A Megrendelő köteles késedelem nélkül írásban nyilatkozni az ANT Kft. minden olyan kérdésére, amely az engedélyezettől eltérő szoftverhasználatra vonatkozik.

9. Védelem harmadik személy igényeivel szemben
Amennyiben bizonyítást nyer, hogy a Megrendelőt harmadik személy az ANT Kft. mulasztásából, vagy jogsértéséből kifolyólag bármilyen, a szállított terméken, vagy szoftveren fennálló joga használatában gátolja, az ANT Kft. saját költségén megveszi a további használat jogát, vagy kicseréléssel, módosítással biztosítja a jogsértés elhárítását, és szükség esetén a Megrendelővel együtt, vagy a Megrendelő nevében részt vesz a bíróság, vagy más hatóság, szerv, illetve szervezet előtt indított eljárásban. Valamennyi esetben az ANT Kft. mentesíti a Megrendelőt a jogsértés következtében előállott hátrányos helyzet alól.

E jogvédelem feltétele, hogy a Megrendelő az ANT Kft-t haladéktalanul értesítse az előállott helyzetről, megadjon minden szükséges információt és az ANT Kft. által kért segítséget, valamint felhatalmazza az ANT Kft-t a tárgyalások esetleges vezetésére, illetve a bíróságok, más hatóságok, szerv, vagy szervezet előtti képviseletre. Ezekben az esetekben a Megrendelő csak az ANT kft. hozzájárulásával tehet nyilatkozatot.

10. Felelősségkorlátozás
Az ANT Kft. nem felel a Megrendelőnél, vagy harmadik személynél adatvesztésből, adatsérülésből, az adatok módosításából, harmadik személynek elektronikus, vagy fizikai úton történő illetéktelen behatolásából eredő kárért.
Továbbá bármilyen közvetett vagy közvetlen kárért, és elmaradt haszonért, még abban az esetben sem, ha az ilyen károk lehetőségéről tájékoztatták. A Megrendelő az ANT Kft-vel szemben felmerült kárigényét a kár bekövetkezésétől számított 6 hónapon belül érvényesítheti.

Az ANT Kft. prospektusaiban, katalógusaiban és egyéb írásos anyagaiban szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, azok írásos ajánlati felhívásnak nem minősülnek és azok tartalmáért az ANT Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.

Amennyiben a felek máshogy kifejezetten írásban nem állapodnak meg konkrét szolgáltatási szintekben (SLA kiegészítésben), úgy a felek szerződéses viszonyára, az Ant Kft által nyújtott szolgáltatások szintjére az eredeti berendezésgyártó által nyújtott szolgáltatási szintek (SLA) megfelelően irányadóak.

A Megrendelő bármely termék megrendelésével elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit ismeri, azokat tudomásul veszi és betartja.

Az itt, illetve egyéb, a két fél között kötött szerződésben nem szabályozott kérdésekben mindkét fél a Polgári Törvénykönyv vonatkozó paragrafusait tekinti irányadónak.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített felelősségkorlátozó kikötéseket a Megrendelő az ANT Kft. által nyújtott szolgáltatások értékére és az információs technológia ágazatban alkalmazott szokásos feltételekre tekintettel elfogadja.

Tartalomátvétel

©2023 ANT Kft. | Minden jog fenntartva | Utolsó módosítás: 2022