Etikai kódex

ETIKAI KÓDEX

 

CÉGVEZETÉS
Az ANT Kft betartja a vállalatok irányítására és ellenőrzésére vonatkozó összes jogszabályt, illetve tiszteli és fenntartja, a helyes és felelősségteljes vállalatirányítás elismert szabványait

ÜZLETI KAPCSOLATOK
Az ANT Kft üzleti partnerekkel kialakított együttműködésének alapja a bizalomteljes és korrekt döntéshozatal. A munkatársak személyes érdekei és előnyei nem befolyásolhatják az üzleti döntéseket.

KORRUPCIÓ

AKTÍV KORRUPCIÓ
Ügyfeleink, üzletfeleink és a közvélemény bizalmának fenntartása érdekében az ANT Kft határozottan elutasít mindennemű korrupt magatartást, ennek már látszatát is elkerüli. Ez azt jelenti, hogy az ANT Kft munkatársainak tilos hatóságok vagy állami intézmények dolgozóinak és a magánszféra döntéshozóinak előnyöket felkínálni, ígérni vagy biztosítani annak érdekében, hogy az ANT Kft. számára előnyös megítélést vagy döntést hozzanak. Az ANT Kft. munkatársainak erre ajándékok elfogadásánál vagy üzleti rendezvényeken való részvételnél, meghívásoknál is különösen figyelni kell.

PASSZÍV KORRUPCIÓ
Az ANT Kft. munkatársainak tilos előnyöket kérni, megígértetni vagy elfogadni, ha az előnyt biztosító harmadik félnél ez azt a látszatot kelti vagy keltheti, hogy ez befolyásolhatja a munkatárs üzleti döntéshozatalát. Az ANT Kft. munkatársai soha nem követelnek személyes előnyt, sem saját maguk, sem harmadik fél számára.

KERESKEDELEM

KÖZBESZERZÉSEK
Az állami szektor az ANT Kft. egyik fontos ügyfele. Az ANT Kft. munkatársai figyelembe veszik és betartják a közbeszerzési eljárások jogtalan befolyásolásának elkerülésére és a korrekt versenyhelyzet garantálására vonatkozó szabályokat.

KERESKEDELMI SZABÁLYOK
Az ANT Kft. nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokkal is rendelkezik, Az ANT Kft. ennek során betartja a vonatkozó kereskedelmi ellenőrzéseket, illetve az import- és exportszabályozást és nemzetközi embargókra vonatkozó előírásokat.

BESZERZÉS
Az ANT Kft. beszerzési részlege felelős azért, hogy az áruk és szolgáltatások beszerzése optimális feltételek mellett, az ANT Kft. előnyét szolgálva kompetens módon menjen végbe. Ennek során betartják a ANT Kft. tevékenységi helyszínén érvényes jogszabályokat és törvényeket.

BESZÁLLÍTÓK
Az ANT Kft. bizalomteljes és korrekt üzleti kapcsolatot tart fenn beszállítóival. Ennek fejében beszállítóinktól elvárjuk, hogy ők is ugyanolyan tisztelettel és megbecsüléssel viszonyuljanak hozzánk, mint mi hozzájuk. Amennyiben a beszállító egyben ügyfelünk is, az ANT Kft. ezzel nem él vissza és alapvetően külön kezeli a beszerzési és az értékesítési tevékenységet.

VERSENYHELYZET
Az ANT Kft. munkatársai minden üzleti kapcsolatnál tisztességes versenyre törekszenek. Biztosítják, hogy a versenytársakkal, az ügyfelekkel és a beszállítókkal ne szülessen a szabad versenyt korlátozó megállapodás az árakról, a piacról vagy annak területi felosztásáról. Különösen vonatozik ez a tender alapú versenyhelyzetekre. A versenyhelyzeti döntések függetlenül, a versenytársakkal folytatott egyeztetés és érzékeny adatok cseréje nélkül születnek. Az ANT Kft. nem terjeszt megtévesztő információkat versenytársai termékeiről és szolgáltatásairól és tisztességtelen vagy visszaélésszerű módon sem törekszik versenyelőnyre.

POLITIKAI ÉRINTETTSÉG
Az ANT Kft. politikailag semleges, nem adományoz pénzt politikai pártnak vagy képviselőnek, illetve nem nyújt pénzbeli értéket képviselő juttatást.

PÉNZMOSÁS
Az ANT Kft. minden szükséges intézkedést megtesz a pénzmosás megelőzése érdekében.

ÉRDEKELLENTÉT ELKERÜLÉSE
Az ANT Kft. elvárja az ügyvezetőtől, a vezetőktől és a munkatársaktól, hogy személyes érdekeik ne álljanak ellentmondásban az ANT Kft. érdekeivel.

MELLÉKTEVÉKENYSÉG
Az ANT Kft. munkatárainak semmilyen melléktevékenysége nem állhat ellentmondásban az ANT Kft. érdekeivel.

VÁLLALATI TULAJDON MAGÁNCÉLÚ HASZNÁLATA
A vállalati tulajdon magáncélú használata csak akkor engedélyezett, ha ezt egyéni megállapodás, illetve a vállalati gyakorlat lehetővé teszi.


INFORMÁCIÓ BIZTONSÁG

INFORMÁCIÓK KEZELÉSE
Az ANT Kft. számára kiemelt fontosságú az adatok biztonsága. Az adatbiztonság az üzleti siker és a közvélemény általi megítélés meghatározó tényezője. Az ANT Kft. ezért minden rendelkezésére álló, technikai és szervezeti eszközzel óvja a társaság, az ügyfél-, az üzleti partneri és munkavállalói adatok biztonságát az illetéktelen hozzáféréssel, valamint a jogosulatlan és visszaélésszerű felhasználással szemben, illetve védi az adatvesztés vagy idő előtti megsemmisítés elől. Ennek során az ANT Kft. betartja a jogszabályokat és a törvényeket, valamint a belső irányelveket és előírásokat.

ADATVÉDELEM
Az ANT Kft. tudatában van annak, hogy ügyfelei, üzleti partnerei és munkavállalói érzékeny személyes adatokat bízhatnak rá, ezért körültekintő és felelősségteljes adatkezeléssel védi a rendelkezésére bocsátott adatokat. Az ANT Kft. támogatja és garantálja a személyes adatok bizalmasságát. Minden egyes munkatárs saját feladatkörében felelős azért, hogy biztosítsa az ANT Kft. védelmi követelményeit. Az ANT Kft. munkatársai következetesen betartják az adatvédelmi előírásokat, szem előtt és tiszteletben tartják azon személyek széles körű jogait, akik adatait összegyűjtik, kezelik és felhasználják.

ÁLTALÁNOS TITOKTARTÁS
A technikai és szervezeti adatvédelmi intézkedések mellett az ANT Kft. minden munkatársa köteles védeni a vállalati érdekeket. A ANT Kft-től származó vagy az ANT Kft-re vonatkozó információt ezért kizárólag arra jogosult címzettek felé kommunikálunk. Ez külső és belső címzettekre egyaránt vonatkozik. Az ANT Kft. figyel az információ bizalmasságára és óvja dokumentumait az illetéktelenek elől.

BELSŐ- ÉS BIZALMAS INFORMÁCIÓK KEZELÉSE
Az ANT Kft. működőképességébe vetett bizalom megóvása érdekében az ANT Kft. munkatársai betartják a belső- és bizalmas információk kezelésére vonatkozó szabályokat, különös tekintettel titoktartási kötelezettségükre. A munkatársak kötelesek titkosan és bizalmasan kezelni minden olyan információt, ami munkaköri feladataik ellátása közben jutott a tudomásukra, és nem általánosan ismert vagy elérhető a nyilvánosság számára.

A MAGATARTÁSI KÖVETELMÉNYEK BETARTÁSA
Az ANT Kft. az ügyvezetőtől, vezetőitől és munkatárstól elvárja az Etikai Kódex előírásainak betartását.
A magatartási előírások, jogszabályok, belső irányelvek és szabályozások megszegése nem csak az érintett, hanem az ANT Kft. számára is súlyos következményekkel járhat. Ezért nem tűrjük a felróható, szándékosan helytelen magatartást.

Az ANT Kft. a törvényes rendelkezések keretében hatékonyan és kivétel nélkül lép fel a jogsértéseket és visszaéléseket elkövető személyekkel szemben, tekintet nélkül az érintett személyek pozíciójára és beosztására.

Az ANT Kft. munkatársai kötelesek a tudomásukra jutott, az Etikai Kódexben lefektetett szabályok bármely megsértése esetén azonnal bejelentést tenni az ANT Kft. tulajdonosa felé. Az ANT Kft. olyan vállalati légkört és kultúrát alakít ki, mely segít felhívni a figyelmet a helytelen magatartásra és vétségre anélkül, hogy a bejelentőnek hátrányos következményektől kellene tartania. A bejelentéseket az ANT Kft. tulajdonosa köteles bizalmasan kezelni.

Budapest, 2020. január 02.


______________________
Fazekas Ferenc
ügyvezető
 

Tartalomátvétel

©2023 ANT Kft. | Minden jog fenntartva | Utolsó módosítás: 2022